Forskningsfinansiärer i sektorn

Här har vi samlat ett antal finansiärer av forskningsprojekt inom sektorn. Vissa har återkommande öppna utlysningar, medan andra initierar projekt. Läs mer på respektive hemsida. Vi reserverar oss för ändringar av adresser och annan information.

ARQ
ARQ:s ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. ARQ inbjuder till anslagssökning varje halvår, vanligen med sista ansökningsdatum i början av maj, respektive i början av november.
www.arqforsk.se

Brandforsk
Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning.
www.brandforsk.se

ByggDialog Dalarna
ByggDialog Dalarna arbetar för ett effektivt, kvalitativt och hållbart byggande.
www.byggdialogdalarna.se

Bygginnovationen
Bygginnovationen fångar upp idéer som gör byggandet i Sverige mer produktivt. Du som har en idé får hjälp att formulera den tydligare och att undersöka förutsättningarna för den. Om du har en idé om en nyskapande produkt, tjänst, verktyg, system eller process så är du välkommen att ansöka om ekonomiskt stöd för att utveckla den vidare.
www.bygginnovationen.se

CBI Betonginsitutet
CBI är ett fristående och obundet industriforskningsinstitut. Syftet är att skapa, tillämpa och sprida kunskap om betong.
www.cbi.se

E2B2
E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende.
www.E2B2.se

Energimyndigheten
Energimyndigheten finansierar forskning och utveckling av ny energiteknik. Myndigheten går även aktivt in med stöd till affärsidéer och innovationer som kan leda till nya företag.
www.energimyndigheten.se

FFNS stiftelse för forskning, utveckling och utbildning
FFNS-stiftelsen grundades 1982 av arkitektföretaget FFNS, men är idag en del av Sweco-koncernen. Stiftelsen delar vartannat år ut anslag för att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor.
www.sweco.se/ffns-stiftelsen

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
www.folkhalsomyndigheten.se

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Formas övergripande mål är att främja och stödja forskning av betydelse för hela samhällets omställning till en hållbar utveckling. Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
www.formas.se

FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forte har i uppdrag att stödja och initiera grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd och socialförsäkring, omsorg och sociala relationer.
www.forte.se

RISE Glas
RISE Glas verksamhet, forskning, konsultverksamhet och utbildning ska utveckla kunskap som är betydelsefull för glasindustrin ur miljö, energi och processtekniskt perspektiv.
www.glafo.se

Gunnar Ivarssons stiftelse för hållbart samhällsbyggande
Stiftelsen har som målsättning att finansiellt stödja forskning- och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet.
www.gistiftelse.se

Internationella Miljöinstitutet, IIIEE
IIIEE har till uppgift att bedriva forskning och utbildning inom miljöområdet, särskilt inom området industriell miljöekonomi. Forskning bedrivs inom det övergripande ämnesområdet förebyggande miljöskyddsstrategier.
www.iiiee.lu.se

Institutet för Framtidsstudier
Institutet för Framtidsstudier bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med sin seminarie- och publikationsverksamhet. Institutet har till uppgift att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område.

www.framtidsstudier.se

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ
SIQ har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Forskning är en viktig hörnsten i arbetet och SIQ bedriver idag en rad forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med olika samarbetspartners.
www.siq.se

Rise Interactive
Rise Interactive är ett experimentellt IT och designforsknings-institut som arbetar med världsledande innovation och forskning.
www.tii.se

IVF Industriforskning och Utveckling AB
IVF är den svenska tillverkningsindustrins forskningsinstitut med produkt-, process- och produktionsutveckling som kärnområden.
www.swerea.se/ivf

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL arbetar med tillämpad forskning och utvecklar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. Lösningar som även klarar framtidens behov av anpassning till en hållbar utveckling.
www.ivl.se

KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetens-utveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt specialhögskolorna.
www.kks.se

MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Mistra stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.
www.mistra.org

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och arbetar för en ökad beredskap. MSB finansierar behovsmotiverad forskning genom utlysningar, dels en årlig öppen utlysning och dels tematiska utlysningar.
www.msb.se

Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet har valt att fokusera sin forskning under fyra övergripande forskningsteman: den föränderliga jorden, ekosystem och arthistoria, livets mångfald, naturmiljö och människa.
www.nrm.se

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en myndighet på miljöområdet och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Naturvårdsverket har ingen egen forskning men ett miljöforskningsanslag.
www.naturvardsverket.se

Nordisk innovation
Nordisk innovation initierar och finansierar aktiviteter som stärker innovation och samarbetar främst med små och medelstora företag i Norden. Målet är att göra det enklare att utveckla och bedriva näringsverksamhet över de nordiska landsgränserna.
www.nordicinnovation.org

Renoveringscentrum
Nationellt Renoveringscentrums syfte är att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggsektorn med att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion bibehållas eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade krav.
www.renoveringscentrum.lth.se

Richertska stiftelsen
Stipendier från stiftelsen delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik.
www.sweco.se/om-oss/priser-och-stipendier/richterska-stiftelsen

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Riksantikvarieämbetet har ett FoU-anslag, som är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer.
www.raa.se

RISE Research Institutes of Sweden
RISE Research Institutes of Sweden är en grupp av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft.
www.ri.se

Riksbankens Jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) stöder vetenskaplig forskning genom att dela ut projektanslag till enskilda forskare och forskargrupper inom framförallt humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik.
www.rj.se

Statens geotekniska institut, SIG
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. Tillämpad forskning och utveckling utgör en central del av SGI:s arbete.
www.swedgeo.se

SICS Swedish ICT
SICS Swedish ICT is a leading research institute for applied information and communication technology in Sweden. SICS is non-profit and carries out advanced and focused research in strategic areas of computer science, in close collaboration with Swedish and international industry and academia.
www.sics.se

Smart Built Environment
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.
www.smartbuilt.se

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF
Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.
www.stratresearch.se

Stiftelsen IMIT
IMITs målsättning har sedan starten varit att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse. IMIT bidrar även med utbildningsinsatser inom detta område.
www.imit.se

Stockholm Environment Institute, SEI
Stockholm Environment Institute är ett internationellt forskningsinstitut som specialiserar sig på miljöfrågor och global hållbar utveckling.
www.sei.se

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS
SNS är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att ledande beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
www.sns.se

Sven Tyréns Stiftelse
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Företaget Tyréns finansierar genom Sven Tyréns Stiftelse årligen ett antal projekt och doktorander för utveckling inom sektorn.
sventyrensstiftelse.se

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF
SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.
www.sbuf.se

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
SLU ska utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information.
www.slu.se

Tillväxtverket
Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet.
www.tillvaxtverket.se

Trafikverket
Trafikverket är en myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg. Forskning och innovation bidrar till att utveckla transportsystemet så att det tillfredsställer kraven och förväntningarna hos medborgare och näringsliv.
www.trafikverket.se

Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Vetenskapsrådet ger stöd till forskning inom områdena medicin, humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap samt utbildningsvetenskap.
www.vr.se

Viktoriainstitutet
Viktoriainstitutets uppdrag är att bedriva forskning, och även delta i utveckling och utbildning, inom tillämpad informationsteknik i nära samarbete med industri, offentlig sektor och universitet.
www.viktoria.se

Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.
www.vinnova.se

VTI
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter.
www.vti.se

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus