Aktuellt rss

19 april 2017

Nytt Form Symposium

7 mars 2017

Vad är kunskap?

29 mars 2017

Öppen utlsyning

Grünewaldvillan, Stil/SR1. Fotot är hämtat från Stils websida - se länk i artikeln.

Grünewaldvillan, Stil/SR1. Fotot är hämtat från Stils websida - se länk i artikeln.

Stil – Om väggar kunde tala

| ... fem historier om hus och om människor som bott i dem

Den här månanden länkar vi till ett av programmen i SR´s serie Stil av journalisten Susanne Ljung. Programmet handlar om relationen mellan fem hus och människorna som bott, eller bor och lever i dem. Från vårt perspektiv lyckas man i programmet få fram just de aspekter som arkitektur bär med sig - nämligen relationen mellan människors behov och liv och det fysiska, byggda. Det är i den relationen som arkitekturen blir till och svävar som ett slags svårgripbart och livsviktigt väsen.

Vår tid har en viss benägenhet att få oss att tro att kunskap om arkitektur är något en kan sätta i sig mellan möten, eller äta som en lunchwrap på en konferens. Nej - säger vi. Att "få syn" på arkitektur och att verkligen förstå, är inget som sker bara genom att titta på hus. Eller - ännu värre - att titta bilder av hus.

Arkitektur tar tid. Ta dig tid.

Mycket nöje!

Länk till Stil - Om väggar kunde tala >>

0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän
Arkitekturskolan, KTH (Foto: Tidningen Byggindustrin för Årets Bygge)

Arkitekturskolan, KTH (Foto: Tidningen Byggindustrin för Årets Bygge)

Ny rapport på gång: Arkitekturforskning och praktik

| Under veckan som kommer publicerar vi Karin Fridell Anters rapport “Arkitekturforskning och praktik – doktors- och licentiatavhandlingar 2011 – 2015 och deras förhållande till praktikens behov“. I rapporten undersöks hur forskare på arkitekturskolorna i Sverige ser på relationen mellan sin forskning och praktikens frågor och behov. Med utgångspunkt från enkätfrågor och intervjuer analyseras också valet av forskningsämnen, publiceringsformer med mera. Undersökningen presenterar tidigare utvärderingar av arkitekturforskning och utmynnar i författarens förslag som syftar till att bidra till bättre samverkan mellan forskning och praktik. Här följer ett utdrag ur rapporten:

”Inledning:

Föreningen och stiftelsen Arkus arbetar för att forskning om arkitektur ska formuleras, bedrivas och förmedlas på ett sätt som bidrar till arkitekturprofessionens och ¬-branschens kunskapsuppbyggnad kring praktikrelevanta frågor. Denna rapport presenterar en undersökning som gjorts med syfte att ge underlag för konstruktiva diskussioner med högskolor, forskningsfinansiärer, branschorganisationer och beslutsfattare. Den bygger på en enkät riktad till personer som lagt fram doktors- eller licentiatavhandlingar i arkitektur eller närliggande ämnen under åren 2011 -2015 eller som arbetar med sådana avhandlingar år 2015. Utöver detta har vissa av dessa forskare samt ett antal nyckelpersoner intervjuats per telefon.

Högskolorna har enligt lag skyldighet att "samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta."   Detta utgör högskolornas s.k. tredje uppgift, vid sidan av forskning och utbildning.

Enligt en rapport från universitetskanslerämbetet (2014)  motsvarar den forskning som genomförs av doktorander drygt en tredjedel av den totala forskningen vid svenska universitet och högskolor.  Någon motsvarande siffra specifikt för arkitekthögskolorna finns inte, men rapporten anger att doktorandernas andel av genomförd forskning är högst inom teknik, vilket förmodligen innefattar de tekniska högskolornas arkitekturinstitutioner. Licentiat- och doktorsavhandlingar utgör alltså en stor del av den akademiskt baserade arkitekturforskningen.

Undersökningen koncentreras till två huvudfrågor:

- I vilken mån och på vilket sätt bedömer forskarstuderande och nyblivna doktorer att deras eget arbete svarar mot arkitektprofessionens och -branschens behov av forskningsbaserad kunskapsuppbyggnad?

- I vilken mån och på vilket sätt verkställer arkitekturskolorna sin "tredje uppgift" i förhållande till samhället?

Syftet med denna rapport är alltså inte att utvärdera den genomförda forskningens kvalitet. 

Med utgångspunkt från enkätfrågor och intervjuer frågor analyseras hur forskarna och deras institutioner ser forskningens förhållande till praktiserande arkitekters arbete och vad detta leder till i valet av forskningsämnen, publiceringsformer mm. Delar av enkätresultatet specificeras i tabeller, som för att inte tynga framställningen har placerats i ett appendix. Undersökningen utmynnar i förslag som kan bidra till bättre samverkan mellan forskningen och praktiken.”

 

Om Karin:

Karin Fridell Anter är arkitekt SAR/MSA och docent i arkitektur. Hon har framför allt forskat om färg i rumsliga sammanhang, senast som ledare för det tvärvetenskapliga projektet SYN-TES. Human colour an light synthesistowards a coherent field of knowledge vid Konstfack. Hennes och kollegors forskningsresultat har presenterats i ett antal böcker riktade till både arkitekter och allmänhet, bland andra Så målade man (med Henrik Wannfors) och FÄRG & LJUS för människan – i rummet (red. med Ulf Klarén).

Rapporten publiceras här på arkus.se för nedladdning.


0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän

Vad är kunskap?

| I en tid av alternativa fakta, ett medieflöde som rinner snabbt och svåröverskådligt och ett forskningslandskap som kan tyckas lika svåröverskådligt, får det förvånansvärt outforskade ämnet kunskapshistoria en särskild tyngd. Här är en snabb introduktion, i en essä skriven av Johan Östling, docent i historia och Pro-Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Länk till info om Johan Östling >>

Och så essän "Vad är kunskapshistoria?" här nedan:

0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän

Om Månadens tanke

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus