Tolv studier igång i unik forskningssatsning

De tre stiftelser Arkus, ARQ och Richertska stiftelsen har gått samman i en unik satsning för att främja praktiknära kunskapsutveckling inom området arkitektur/ hållbar stadsutveckling. Utlysningen har namnet AAR_2014 och innebär en summa på totalt 1 500 000 sek. Tolv förstudier har nu inletts.

Arbetet är i full gång i de tolv projektgrupper som tilldelats medel till förstudier inom AAR_2014. Under hösten har Stiftelsen Arkus, som agerar kansli för utlysningen, mottagit uppstartsrapporter från studiernas inledande skede.

- Det år tydligt att engagemanget från företag och akademi är stort. Hållbar stadsutveckling blir mer och mer angeläget och rymmer många perspektiv. Arkitektur är ett högkompetensområde som, rätt använt, kan fungera som verktyg för samhällsutvecklingen. Både som kommunikationsstöd för förbättrad samverkan under tidiga skeden och i syfte att uppnå bra resultat med helhetsperspektiv, säger Lisa Daram, stiftelsen Arkus.

Ett gemensamt seminarium planeras till den 3 mars 2015 då projektgrupperna ska genomföra en översiktlig redovisning. Syftet är att stödja grupperna till att inrikta studien mot större forskningsprogram i samverkan mellan näringsliv och akademi. Forskningsfinansiärer kommer att bjudas in vid tillfället och vi ser gärna att relevant press närvarar. Mer information om seminariet kommer vid årsskiftet.

Studierna inom AAR_2014 syftar till att utveckla angelägna frågeställningar, och skapa utgångspunkter som på sikt kan leda vidare till större forskningsprojekt inom ramen för omfattande program i Sverige och EU. Ett grundläggande motiv till satsningen är också att stimulera ökad kunskapsutveckling om arkitektur i direkt anslutning till projektering och byggande. Av 45 inkomna ansökningar har 12 tilldelats medel.

Datum för slutrapportering av förstudierna är den 1 oktober 2015.

Kansli för AAR_2014 är Stiftelsen Arkus. Mer information om de beviljade projekten och annat som vi arbetar med finns på www.arkus.se. Kontakta gärna oss vid frågor, och om ni vill komma i kontakt med någon av projektgrupperna så hjälper vi gärna till.

Kontaktperson: Lisa Daram, tel:08-678 05 85, lisa.daram@arkus.se

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus