Ny rapport: Arkitekturforskning och praktik

Rapporten undersöker hur forskare på arkitekturskolorna i Sverige ser på relationen mellan sin forskning och praktikens frågor och behov. Med utgångspunkt från enkätfrågor och intervjuer analyseras också valet av forskningsämnen, publiceringsformer med mera.

Undersökningen presenterar tidigare utvärderingar av arkitekturforskning och utmynnar i författarens förslag, vars syfte är att bidra till bättre samverkan mellan forskning och praktik.

Hela rubriken lyder: Arkitekturforskning och praktik - doktorsavhandlingar 2011 - 2015 och deras förhållande till praktikens behov.

Karin Fridell Anter är arkitekt SAR/MSA och docent i arkitektur. Hon har framför allt forskat om färg i rumsliga sammanhang, senast som ledare för det tvärvetenskapliga projektet SYN-TES. Human colour an light synthesis - towards a coherent field of knowledge vid Konstfack. Hennes och kollegors forskningsresultat har presenterats i ett antal böcker riktade till både arkitekter och allmänhet, bland andra Så målade man (med Henrik Wannfors) och FÄRG & LJUS för människan - i rummet (red. med Ulf Klarén).

 

0 kommentarer |

Skicka till en vän
Kommentarer
Lägg till kommentar
 

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus